Zarządzenie nr 248/2013 z dnia 2013-08-06

Numer 248/2013
w sprawie ogłoszenia aukcji na sprzedaż wozu asenizacyjnego stanowiącego własność Gminy Bargłów Kościelny
Data wydania 2013-08-06

ZARZĄDZENIE NR 248/2013

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 sierpnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia aukcji na sprzedaż wozu asenizacyjnego stanowiącego własność

Gminy Bargłów Kościelny

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r, poz. 594) zarządza się, co następuje:

§ 1

1.  Dokonać   sprzedaży   wozu   asenizacyjnego   Pomot   T507/3   o   nr   rejestracyjnym

BAUP971, rok produkcji 1999.

  1. Sprzedaż przeprowadzić w formie aukcji.
  2. Jedynym kryterium aukcji ustala się cenę.
  3. Kwota wywoławcza sprzedaży wozu asenizacyjnego wynosi 1 500 zł brutto (jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
  4. Wadium ustala się w wysokości 5 % ceny wywoławczej.

§2

1.  Do przeprowadzenia aukcji powołuję Komisję w składzie:

  1. Katarzyna Ostrowska - przewodniczący komisji - prowadzący aukcję
  2. Urszula Kapla - członek komisji
  3. Edyta Romanowska - członek komisji.

2. Szczegółową organizację i tryb działania Komisji określa regulamin stanowiący
integralną część niniejszego zarządzenia.

§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2013-09-18

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2013-09-18

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2013-09-18