Zarządzenie nr 253/2010 z dnia 2010-10-06

Numer 253/2010
w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Data wydania 2010-10-06

ZARZĄDZENIE NR 253/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 06 października 2010 roku

 

w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki i kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) oraz § 8 pkt 3 lit. b i § 9 pkt 1 Uchwały Nr XXVII/179/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 września 2010 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2010 roku:

1)   pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 407.694 zł (słownie:
czterysta siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt cztery złotych 00/100) z
przeznaczeniem
            na wyprzedzające finansowanie działania „Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach w Gminie Bargłów Kościelny"
finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach
działania 321-„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskiech na lata 2007-2013;

2)   kredyt bankowy w kwocie 127.147 zł (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy sto
czterdzieści siedem złotych 00/100) z przeznaczeniem na wyprzedzające
finansowanie działania „Remont świetlic wiejskich we wsiach Wólka Karwowska i
Tajno Podjeziorne" finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej w ramach działania 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w
ramach „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskiech na łata 2007-2013.

§ 2. Spłata planowanej pożyczki i kredytu nastąpi z dochodów budżetu Gminy - ze środków przyznanej pomocy finansowej, uwzględnionych w budżecie Gminy na 2011 rok.

§ 3. Ustanawia się zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08