Zarządzenie nr 255/2013 z dnia 2013-09-16

Numer 255/2013
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2013-09-16

ZARZĄDZENIE Nr 255/2013 WÓJTA GMINY BARGLU V KOŚCIELNY

z dnia 16 września 2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. 2013 r. poz. 645) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

  1. uzupełnienia składu osobowego Komisji.
  2. przedłużenia obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

  1. programu współpracy Gminy Bargłów Kościelny z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014..
  2. ustanowienia Sztandaru Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II wŁabętniku 5)przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

 

  1. zmiany uchwały Nr XV/132/2013 Rady Gminy Bargłów Kośchlny z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową zasiłki celowe i zasiłki okresowe.
  2. podjęcia współpracy i udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu na realizację zadania Remont drogi powiatowej zamiejskiej Nr 1212 B Barszcze    Dreństwo- Woźnawieś od km 0+000 do km 5+725".
  3. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
  4. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016.

stanowiące załączniki Nr 1-9 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.          Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w §

1 pkt 8 i pkt 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęć ffl

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31