Zarządzenie nr 258/2010 z dnia 2010-10-27

Numer 258/2010
w sprawie określenia zasad potwierdzania ilości dostarczonych materiałów do remontów
Data wydania 2010-10-27

ZARZĄDZENIE NR 258/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie określenia zasad potwierdzania ilości dostarczonych materiałów do remontów

dróg

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się zasady potwierdzania ilości dostarczonych materiałów do remontów dróg (żużel, żwir):

1)  Materiał do remontów dróg (żużel, żwir) dostarcza dostawca wybrany z zachowaniem

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759).

2) Równanie i profilowanie nawiezionego do remontów dróg żużlu lub żwiru dokonuje

Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym na podstawie zlecenia wykonania usługi, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3)  Zakład Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym po wykonaniu usługi, zgodnie z

otrzymanym zleceniem, dokonuje potwierdzenia ilości kursów oraz metrów sześciennych dostarczonego przez dostawcę materiału na drogi, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do mniejszego zarządzenia.

4) Pracownik właściwy merytorycznie ds. dróg na podstawie potwierdzenia złożonego przez

Zakład Gospodarki Komunalnej oraz na podstawie bieżącego nadzoru remontu drogi, dokonuje potwierdzenia na fakturze ilości dostarczonych materiałów do remontów dróg przez dostawcę.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z zasadami, o których mowa w § 1 i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08