Zarządzenie nr 259/2010 z dnia 2010-10-27

Numer 259/2010
w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej z
Data wydania 2010-10-27

ZARZĄDZENIE NR 259/10

RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 27 października 2010 roku

w sprawie określenia zasad rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przyznanej z

budżetu gminy dla zakładu budżetowego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), art. 219 ust. 1 i 4, 251, 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zm.: z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) oraz § 52 ust. 2 rozporządenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno -prawną (Dz.U. Nr 116, poz. 783, zm.: z 2008 r. Nr 23, poz. 135) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady rozliczania wykorzystania dotacji przedmiotowej przekazywanej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

§2.1.Dotacja przedmiotowa, w trakcie roku budżetowego, przekazywana będzie na pisemny wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

2.      Wniosek, o którym mowa w § 2 ust. 1, zawierać powinien kwotę dotacji w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji zadania (ilość odebranych m3 ścieków x stawka przyznanej dotacji).

3.      Kwota przekazywanej dotacji (transzy) zaokrąglana będzie do pełnych złotych.

§ 3. Zobowiązuję Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym do rozliczenia dotacji przedmiotowej za dany rok budżetowy, według stanu na dzień 31 grudnia, w terminie do 31 stycznia następnego roku budżetowego, poprzez złożenie sprawozdania w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranie jej w nadmiernej wysokości skutkować będzie obowiązkiem zwrotu pobranej dotacji do budżetu Gminy wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych w wysokości i terminie określonym w decyzji.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08