Zarządzenie nr 259/2013 z dnia

Numer 259/2013
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2013 roku

Zarządzenie nr 259/2013

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 25 października 2013 roku

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za III kwartał 2013 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r.poz. 938) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


  • Nr 1

do Zarządzenia Nr 259/2013

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 25 października 2013 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za III kwartał 2013 r.

 

I. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

m-ce: I-IX

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

21 025 532,00

13 851 985,77

65,88

1. Dochody bieżące

18 182 626,00

13 734 941,49

75,54

2. Dochody majątkowe

2 842 906,00

117 044,28

4,12

II. WYDATKI

19 565 320,00

11 182 163,46

57,15

1. Wydatki bieżące

16 035 715,00

11 065 462,46

69,01

2. Wydatki majątkowe

3 529 605,00

116 701,00

3,31

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

1 460 212,00

2 669 822,31

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

-1 460 212,00

-382 851,44

-

1. Przychody ogółem, z tego:

300 000,00

941 228,56

-

1.1. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

-

1.2. obligacje

0,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. inne źródła (wolne środki)

300 000,00

941 228,56

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

1 760 212,00

1 324 080,00

75,22

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

1 760 212,00

1 324 080,00

75,22

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

-

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele

0,00

0,00

-

 

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2014-08-04