Zarządzenie nr 25/2007 z dnia 2007-07-10

Numer 25/2007
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2007-07-10
ZARZĄDZENIE NR25/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 10 lipca 2007

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327) zarządza się, co następuje:

§ .1 Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady V zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)       zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za te usługi

2)   przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną na lata 2007-2012,

3)       uzupełnienia składu osobowego Komisji,

4)       powołania Zespołu Opiniującego Kandydatów na Ławników,

 

5)           upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy Nr 61412-UM5000008/07 o dofinansowanie projektu „Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego".

6)           Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bargłów Kościelny.

7)   ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bargłów
    .         Kościelny.

8)   określenia środków z budżetu Gminy Bargłów Kościelny planowanych na realizację
programów operacyjnych.

9) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2007 rok,

stanowiące załączniki Nr 1- 9 do niniejszego zarządzenia. § .2 Upoważnia się :

1.   Skarbnika   Gminy   do   przedstawiania w czasie   obrad   sesji   projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04