Zarządzenie nr 265/2010 z dnia 2010-11-15

Numer 265/2010
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.
Data wydania 2010-11-15

ZARZĄDZENIE NR 265/10

WÓJTAGMINY BARGŁÓW KOŚCJELNY

 

z dnia 15 listopada 2010 r.

 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny, zwaną dalej „Komisją Przetargową" w następującym składzie:

1) Lidia Orbik - Przewodniczący Komisji

2)        Urszula Kapla - Członek Komisji

3)        Edyta Romanowska - Członek Komisji

§ 2. Szczegółowe zadania Komisji Przetargowej, tryb jej pracy, a także obowiązki przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej określa Regulamin pracy Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 195/09 z dnia 18.12.2009r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych w Gminie Bargłów Kościelny

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08