Zarządzenie nr 266/2010 z dnia 2010-11-19

Numer 266/2010
w sprawie powołania pełnomocnika ds przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
Data wydania 2010-11-19
 

ZARZĄDZENIE NR 266/2010

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

 

z dnia 19 listopada 20 lOr.

w sprawie powołania pełnomocnika ds przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4?ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2005 r. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

t                                                                        §1

Powołuję Pana Mariana Renkiewicza na pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

§2-

1.  Pełnomocnik, o którym mowa w § 1, realizuje z upoważnienia i w imieniu Wójta Gminy Bargłów Kościelny zadania Gminy Bargłów Kościelny wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a także z programów uchwalonych przez Radę Gminy w Bargłowie Kościelnym.

2.             Pełnomocnik, o którym mowa w § 1, z tytułu wykonania zadań wymienionych w ust. 1 otrzymuje wynagrodzenie w wysokości   200 zł (słownie: dwieście złotych) brutto (kwartalnie), płatne w terminie 7 dni po dostarczeniu rachunku do Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym.

§3-

Traci moc zarządzenie nr 4 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§4-

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2011-06-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2011-06-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2011-06-08