Zarządzenie nr 266/2013 z dnia 2013-11-22

Numer 266/2013
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2013-11-22

ZARZĄDZENIE NR 266/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 22 listopada 2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XIX zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

  1. ustalenia stawki opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.
  2. ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
  3. przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w

12014 roku.

  1. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 20i 3.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2013-2016.

stanowiące załączniki Nr 1-5 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.        Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesj projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 4 i 5 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31