Zarządzenie nr 26/2006 z dnia 2006-07-17

Numer 26/2006
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2006-07-17

Z a r z ą d z e n i e   Nr 26/06

W ó j t a  G m i n y  B a r g ł ó w  K o ś c i e l n y

z dnia 17 lipca 2006 roku

   w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) zarządza się, co następuje:
                                                           

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą  pod obrady XXI zwyczajnej Sesji Rady Gminy  w sprawach:

           zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym,

           zbycia nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny,

           zbycia nieruchomości położonej we wsi Górskie,

           nabycia nieruchomości położonej we wsi Tajno Podjeziorne,

           aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bargłów Kościelny,

           procedury uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

           określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny oraz o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze,

           szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Bargłów Kościelny oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

           zmian w budżecie gminy na 2006 rok,

stanowiące załączniki Nr 1- 9 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Upoważnia się :

1.      Skarbnika Gminy do przedstawiania w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby  jej podjęcia.                                          

§ 3. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W ó j t  Gminy      

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-08-14

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-08-14

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-08-14