Zarządzenie nr 271/2013 z dnia 2013-12-06

Numer 271/2013
w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie (demontaż, transport, utylizacja) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
Data wydania 2013-12-06

ZARZĄDZENIE NR 271/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 06 grudnia 2013 r.

w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Bargłów Kościelny na usuwanie

(demontaż, transport, utylizacja)  z   obiektów   budowlanych  wyrobów  zawierających

azbest, znajdujących się   na   terenie   Gminy Bargłów Kościelny.

Na podstawie uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2008r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032" i rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub sa wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 201 Ir. Nr 8, poz. 31) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z póżn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Realizując zapisy uchwały Nr IV/32/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 marca 2011. w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2032", wprowadzam "Zasady udzielania pomocy mieszkańcom gminy: osobom fizycznym, na usuwanie (demontaż, transport, składowanie) z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest, na terenie Gminy Bargłów Kościelny", zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31