Zarządzenie nr 272/2013 z dnia 2013-12-23

Numer 272/2013
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2013-12-23

ZARZĄDZENIE NR 272/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 23 grudnia 2013 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XX zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

 1. zatwierdzenia i przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Kamionka Stara.
 2. uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 3. zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020".
 4. zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym.

5)   określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach
ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 1. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bargłów Kościelny.
 2. zmiany uchwały Nr XIX/159/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny.
 3. zmiany uchwały Nr XIX/160/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2014 roku
 4. objęcia 87 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki prawa handlowego pod firmą: BIOM Sp z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym.

 

 1. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2013.
 2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014-2017.
 3. uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014,

stanowiące załączniki Nr 1-12 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.        Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 10,11 i pkt 12 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31