Zarządzenie nr 278/2013 z dnia 2013-12-31

Numer 278/2013
w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do zaciągania zobowiązań.
Data wydania 2013-12-31

ZARZĄDZENIE NR 278/2013 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

31 grudnia 2013 r.

w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do

zaciągania zobowiązań.

Na podstawie art. 228 ust. 2 i art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), § 3 pkt 3 Uchwały Nr XX/173/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014 - 2017 oraz § 13 pkt 2b Uchwały Nr XX/174/2013 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Upoważniam Pana Jana Duda - Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kroszewie do:

  1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) określonych w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 - 2017 ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014-2017,
  2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. Odwołanie pełnomocnika lub jego ograniczenie może nastąpić w każdym czasie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31