Zarządzenie nr 27/2006 z dnia 2006-07-25

Numer 27/2006
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2006-07-25

ZARZĄDZENIE NR 27/06        
WÓJTA  GMINY  BARGŁÓW  KOŚCIELNY

z dnia 25 lipca 2006 r.

  

w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

 

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 )  zarządza się co następuje:

 

§ 1. Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na XXI Sesji Rady Gminy w dniu 24 lipca 2006 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do  zarządzenia.

 

                                             

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.

                                                         

§ 3.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Wójt Gminy 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-08-14

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-08-14

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-08-14