Zarządzenie nr 27/2007 z dnia 2007-07-25

Numer 27/2007
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2007-07-25

ZARZĄDZENIE NR 27/07WÓJTA  GMINY  BARGŁÓW  KOŚCIELNY
 

25 lipca 2007 r.

 

 

 

  w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.

 

 

                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327)  zarządza się co następuje:

 

§ .1  Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na V Sesji Rady Gminy w dniu 20 lipca 2007 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do  zarządzenia.

 

                                             

§ .2   Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.

                                                         

§ .3    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Wójt Gminy 

Andrzej Kwieciński


 


Metryka strony

Udostępniający: Urząg Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-08-08

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-08-08

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-08-08