Zarządzenie nr 283/2014 z dnia 2014-01-08

Numer 283/2014
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelny na rok 2014
Data wydania 2014-01-08

ZARZĄDZENIE NR 283/2014 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 08 stycznia 2014 r.

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie

Bargłów Kościelny na rok 2014

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430),

§ 1. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się w części lub całości między innymi:

  1. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz za kursy kwalifikacyjne i doskonalące (jeśli kierunek kształcenia wynika z potrzeb szkoły),
  2. opłaty za szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
  3. szkolenia rad pedagogicznych zgodnie ze szkolnymi planami WDN,
  4. koszty warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych szkoły,
  5. koszty przejazdu nauczycieli uczestniczących w różnych zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego lub podnoszą kwalifikacje zgodnie z potrzebami szkoły,
  6. zakup lub przygotowanie materiałów szkoleniowych.

§ 2. Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazanych do szkół wyodrębnia się 10% rezerwy do dyspozycji organu prowadzącego przeznaczonej na szkolenie dyrektorów szkół.

§ 3. Wysokość dopłat do czesnego i kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli kształcących się na kierunkach uznanych przez dyrektorów za priorytetowe stanowić będą w roku do 40 % ponoszonych kosztów przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 500,00 zł na semestr.

§ 4. Ustala się, że nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie do czesnego na kształcenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składa do dyrektora szkoły zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia, wysokości czesnego za jeden semestr oraz dowodu dokonania wpłaty.

§ 5. Dyrektor szkoły wniosek o własne doskonalenie zawodowe  przedkłada Wójtowi celem uzyskania akceptacji.

Metryka strony

Udostępniający: UG

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31