Zarządzenie nr 28/2005 z dnia 2005-06-29

Data wydania 2005-06-29
Numer 28/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 28/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 czerwca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 2030      w kwocie                    3.355 zł

RAZEM:                                      -                   3.355 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 5.000 zł. 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 5.000 zł, w tym:

Dz. 710 rozdział 71004 § 4300      w kwocie                    5.000 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 4300       w kwocie                  7.718 zł

Dz. 750 rozdział 75023 § 4350       w kwocie                2.282 zł

Dz. 754 rozdział 75412 § 4260       w kwocie                  1.000 zł

Dz. 756 rozdział 75647 §4170        w kwocie                    150 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 3260       w kwocie                  3.355 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4270       w kwocie                    500 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4350        w kwocie                  2.700 zł


     Dz. 801 rozdział 80103 § 4010       w kwocie                   450 zł

     Dz. 801 rozdział 80110 § 4350       w kwocie                 1.100 zł

     Dz. 852 rozdział 85219 § 6060       w kwocie                 1.837 zł

     Dz. 921 rozdział 92116 § 4210       w kwocie                   700 zł

     Dz. 926 rozdział 92605 § 6050       w kwocie                   800 zł

    RAZEM:                                            -                     22.592 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

    Dz. 750 rozdział 75023 § 4210        w kwocie               10.000 zł

    Dz. 754 rozdział 75412 § 4300        w kwocie                 1.000 zł

    Dz. 756 rozdział 75647 § 4210        w kwocie                   150 zł

    Dz. 801 rozdział 80101 § 4300        w kwocie                 3.200 zł

    Dz. 801 rozdział 80103 § 4040        w kwocie                   450 zł

    Dz. 801 rozdział 80110 § 4300        w kwocie                 1.100 zł

    Dz. 852 rozdział 85219 § 4210        w kwocie                 1.837 zł

    Dz. 921 rozdział 92105 § 4300        w kwocie                   200 zł

    Dz. 921 rozdział 92116 § 4300        w kwocie                   500 zł

    Dz. 926 rozdział 92605 § 4210        w kwocie                   800 zł

   RAZEM:                                            -                      19.237 zł

         § 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 10.886.123 zł.

2.            Plan wydatków budżetowych wynosi: 10.622.603 zł.

3.            Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 805.920 zł.

4.            Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.            Źródło  pokrycia  deficytu  budżetu  gminy  w  wysokości   550.000     stanowią następujące przychody:


-              wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu -gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 230.000 zł,

-              planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 120.000 zł.

-              planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr  1  do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika  Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01