Zarządzenie nr 290/2014 z dnia 2014-01-24

Numer 290/2014
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2014-01-24

ZARZĄDZENIE NR 290/2014 WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXI nad zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w
zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.

2) zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej,
if%    3) zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014,

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014-2017.

stanowiące załączniki Nr 1-4 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.        Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 3 i 4 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-08-31

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-08-31

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-08-31