Zarządzenie nr 293/2014 z dnia 2014-02-28

Numer 293/2014
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za IV kwartał 2014 roku
Data wydania 2014-02-28

Zarządzenie nr 293/2014

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 28 lutego 2014 roku

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za IV kwartał 2014 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r.poz. 938, poz.1646) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za IV kwartał 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


  • Nr 1

do Zarządzenia Nr 293/2014

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 lutego 2014 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za IV kwartał 2013 r.

 

I. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

m-ce: I-XII

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

18 431 304,00

17 948 861,45

97,38

1. Dochody bieżące

18 161 122,00

17 829 517,17

98,17

2. Dochody majątkowe

270 182,00

119 344,28

44,17

II. WYDATKI

16 971 092,00

15 444 865,18

91,01

1. Wydatki bieżące

16 624 883,00

15 303 278,68

92,05

2. Wydatki majątkowe

346 209,00

141 586,50

40,90

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

1 460 212,00

2 503 996,27

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

-1 460 212,00

-818 983,44

-

1. Przychody ogółem, z tego:

300 000,00

941 228,56

-

1.1. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

-

1.2. obligacje

0,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. inne źródła (wolne środki)

300 000,00

941 228,56

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

1 760 212,00

1 760 212,00

100,00

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

1 760 212,00

1 760 212,00

100,00

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

-

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele

0,00

0,00

-

 

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2014-08-04