Zarządzenie nr 300/2014 z dnia 2014-03-21

Numer 300/2014
w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.
Data wydania 2014-03-21

ZARZĄDZENIE NR 300/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 21 marca 2014 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XXIII zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

  1. wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
  2. zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

3)   zmiany uchwały Nr XIII/111/2012 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia
|,Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2013-2020"

*4) uchwalenia Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2014-2015.

  1. zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2014.
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2014-2017.

stanowiące załączniki Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.        Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektów uchwał wymienionych w § 1 pkt 5 i 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01