Zarządzenie nr 304/2014 z dnia 2014-04-24

Numer 304/2014
w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2014 roku
Data wydania 2014-04-24

Zarządzenie nr 304/2014

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

 

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny
za I kwartał 2014 roku

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


  • Nr 1

do Zarządzenia Nr 304/2014

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 24 kwietnia 2014 roku

 

Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za I kwartał 2014 r.

 

I. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

m-ce: I-III

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

20 650 129,00

5 518 966,41

26,73

1. Dochody bieżące

17 333 968,00

5 367 379,01

30,96

2. Dochody majątkowe

3 316 161,00

151 587,40

4,57

II. WYDATKI

19 979 800,00

3 494 970,86

17,49

1. Wydatki bieżące

15 145 777,00

3 451 470,86

22,79

2. Wydatki majątkowe

4 834 023,00

43 500,00

0,90

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

670 329,00

2 023 995,55

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

-670 329,00

1 279 952,83

-

1. Przychody ogółem, z tego:

950 000,00

1 685 012,83

-

1.1. kredyty i pożyczki

0,00

0,00

-

1.2. obligacje

0,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. inne źródła (wolne środki)

950 000,00

1 685 012,83

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

1 620 329,00

405 060,00

25,00

2.1. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:

1 620 329,00

405 060,00

25,00

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

-

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele

0,00

0,00

-

 

II. Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych: NIE UDZIELONO

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2014-08-04