Zarządzenie nr 309/2014 z dnia 2014-05-28

Numer 309/2014
w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2013 rok
Data wydania 2014-05-28

Zarządzenie nr 309/2014

wójta gminy bargłów kościelny

z dnia 28 maja 2014 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości rocznej informacji za 2013 rok

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Wójt Gminy Bargłów Kościelny zarządza, co następuje:

§ 1. Podać do publicznej wiadomości roczną informację o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za 2013 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


 • Nr 1

do Zarządzenia Nr 309/2014

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 28 maja 2014 roku

 

Roczna informacja za 2013 rok

 

 

A. Wykonanie budżetu

 

 

 

 

Wyszczególnienie

PLAN                                    (po zmianach)

WYKONANIE

WSKAŹNIK

%                    

2013 rok

1

2

3

4=3/2

I. DOCHODY

18 431 304,00

17 948 861,45

97,38

1. Dochody bieżące

18 161 122,00

17 829 517,17

98,17

2. Dochody majątkowe

270 182,00

119 344,28

44,17

II. WYDATKI

16 971 092,00

15 444 865,18

91,01

1. Wydatki bieżące

16 624 883,00

15 303 278,68

92,05

2. Wydatki majątkowe

346 209,00

141 586,50

40,90

III.DEFICYT/NADWYŻKA (I - II)

1 460 212,00

2 503 996,27

-

IV. FINANSOWANIE (1-2)

-1 460 212,00

-818 983,44

-

1. Przychody ogółem, z tego:

300 000,00

941 228,56

-

 1. kredyty i pożyczki

w tym:

0,00

0,00

-

1.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

-

1.2. obligacje

0,00

0,00

-

1.3. prywatyzacja majątku

0,00

0,00

-

1.4. inne źródła

300 000,00

941 228,56

-

2. Rozchody ogółem, z tego:

1 760 212,00

1 760 212,00

100,00

2.1. spłaty kredytów i pożyczek

1 760 212,00

1 760 212,00

100,00

2.1.1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

0,00

0,00

-

2.2. wykup obligacji samorządowych

0,00

0,00

-

2.3. inne cele

0,00

0,00

-

 

 

B. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt  2:

- dochody:     921.399,95 zł

- wydatki:       815.757,29 zł

 

C. Zobowiązania, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4:

- nie wystąpiły na dn. 31.12.2013 r.

 

D. Kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego:

* dotacje otrzymane:

- Powiat Augustowski: 6.103,84 zł

* dotacje udzielone:

- w 2013 r. nie udzialono

 

E. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

- w 2013 roku nie udzielono

 

F. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia:

 


 1. Oleksy Leszek  - 892,00 zł -  ważny interes podatnika
 2. Kurzyna Krystyna- 651,00 zł – ważny interes podatnika

3.    Derda Zygmunt

4.    Budziński Szczepan

5.    Sienkiewicz Bogdan

 1. Maksimowski Mirosław
 2. Oleksy Zbigniew
 3. Łukowski Zdzisław
 4. Skowroński Grzegorz
 5. Bućko Janusz

11.  Mikołajczyk Marek

12.  Oleksy Andrzej

13   Bielawski Andrzej

14.  Kunda Zbigniew

 1. Bagiński Jarosław

16.  Zalewski Adam

17.  Gulan Krzysztof

18.  Wronko Marcin

19.  Balcewicz Wiesław

20.  Prostko Stanisław

21.  Skowroński Grzegorz

22.  Ziarko Józef

23.  Kondratowicz Zygmunt

24.  Kowalewski Józef

25.  Skorupa Stanisław

26.  Wasilewski Leon

27.  Bronakowski Czesław

 1. Strękowski Leszek
 2. Bieniewski Karol
 3. Korzun Krzysztof
 4. Klekotko Jacek
 5. Ziarko Bogusław
 6. Sadowski Józef
 7. Grajewski Bogdan
 8. Grycz Władysław
 9. Ziarko Jarosław
 10. Wawiórko Andrzej
 11. Lasota Andrzej
 12. Frol Janusz
 13. Skowroński Arkadiusz
 14. Bronakowski Tomasz
 15. Andrzejczyk Jarosław
 16. Duda Henryk
 17. Kubeł Jerzy
 18. Drozd Edyta
 19. Bućko Mieczysław
 20. Chmielewski Józef
 21. Dobrzyński Waldemar
 22. Karpiński Jerzy
 23. Karpiński Jerzy
 24. Zalewski Karol
 25. Grochowski Dariusz
 26. Skowroński Jarosław
 27. Pycz Józef
 28. Skorupa Lech
 29. Szurant Mirosław
 30. Skowroński Remigiusz
 31. Jagłowski Jan
 32. Gnat Krzysztof
 33. Poracki Andrzej
 34. Szeląg Marian
 35. Oleksy Saturnin
 36. Górowski Józef
 37. Koronkiewicz Stefan
 38. Kukliński Marcin
 39. Lewoń Jerzy
 40. Boniecki Mieczysław
 41. Sołtys Bogdan
 42. Andruszkiewicz Ryszard
 43. Chmielewski Wiesław
 44. Wysocki Jarosław
 45. Koniecko Jacek
 46. Kwiatkowska Anna
 47. Rozmysłowicz Mariusz
 48. Rozmysłowicz Edward
 49. Turowski Krzysztof
 50. Wawiórka Kazimierz
 51. Wiśniewski Wojciech
 52. Danowski Krzysztof
 53. Wawiórko Radosław
 54. Arciszewski Konrad
 55. Borkowska-Jarosz Jolanta
 56. Bronakowski Dariusz
 57. Dobkowski Waldemar
 58. Kaczyński Mirosław
 59. Sobotko Teresa
 60. Skorupa Jerzy
 61. Siemion Dariusz
 62. Bartoszewicz Romuald
 63. Kuczyński Tomasz
 64. Łukawski Andrzej
 65. Wielgat Adam
 66. Ostrowski Czesław
 67. Włodkowska Cecylia
 68. Sobotko Krzysztof
 69. Karwowski Józef
 70. Poniatowski Józef
 71. Kopyczyński Krzysztof
 72. Wasilewski Wiesław
 73. Pieńczykowska Magdalena
 74. Boguszewski Paweł
 75. Suska Mieczysław
 76. Drejer Ryszard
 77. Mikołajczyk Marek
 78. Wendrzycki Arkadiusz
 79. Rutkowski Leszek
 80. Kędzierski Łukasz
 81. Borkowski Ireneusz
 82. Dorf Krzysztof
 83. Modzelewski Ryszard
 84. Stankiewicz Stanisław
 85. Cebeliński Jacek
 86. Ilewski Marian
 87. Arciszewski Stanisław
 88. Brodowski Tadeusz
 89. Oleksy Zbigniew
 90. Rozmysłowicz Zbigniew
 91. Stankiewicz Jerzy
 92. Wysocki Jan
 93. Grabowski Marek
 94. Szczęsny Marek
 95. Gnatowski Janusz
 96. Mieczkowski Jan
 97. Olszewski Jan
 98. Sikora Jarosław
 99. Sobolewski Marek
 100. Warchoł Edward
 101. Bronakowski Szczepan
 102. Czapliński Tadeusz
 103. Grygo Jerzy
 104. Gugało Antoni
 105. Kotowski Adam
 106. Kunda Zbigniew
 107. Lewoń Józef
 108. Łapszys Wiesław
 109. Sentkowski Szczepan
 110. Woźnicki Dariusz
 111. Berner Michał
 112. Kowalewski Jan
 113. Miller Andrzej
 114. Muczyński Zbigniew
 115. Sienkiewicz Bogdan
 116. Malinowski Jarosław
 117. Mierzejewski Jarosław
 118. Piotrowski Jacek
 119. Piotrowski Stanisław

147. Gminna Spółdzielnia „ Samopomoc Chłopska” – w tym umorzenie w kwocie 8.184,00 zł oraz odsetki w kwocie 16,00 zł, przyczyna-ważny interes podatnika i publiczny. 

 

G. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej:

 

  1. Aksjonów Leszek
 2. Andruszkiewicz Ryszard
 3. Andrzejczyk Andrzej
 4. Andrzejczyk Edward
 5. Andrzejczyk Jarosław
 6. Andrzejczyk Mariusz
 7. Arciszewski Konrad
 8. Arciszewski Marek
 9. Arciszewski Stanisław
 10. Arciuk Ryszard
 11. Augustowska Spółdzielnia Spożywców „SPOŁEM”
 12. Augustynowicz Mieczysław
 13. Auto Moto Centrum Jan Haraburda
 14. Bagiński Jarosław
 15. Balcewicz Wiesław
 16. Bartoszewicz Romuald
 17. Bekier Eugeniusz
 18. Bergałowski Antoni
 19. Berner Michał
 20. Berner Sławomir
 21. Bielawski Andrzej
 22. Bielawski Krzysztof
 23. Bielawski Szymon
 24. Bieniewski  Karol
 25. Bobran Marek
 26. Bogdzio Stanisław
 27. Boguszewski Jan
 28. Boguszewski Paweł
 29. Bołonkowski Jan
 30. Bondziul Krzysztof
 31. Boniecki Mieczysław
 32. Borkowska Anna
 33. Borkowska-Jarosz Jolanta
 34. Borkowski Andrzej
 35. Borkowski Dariusz
 36. Borkowski Grzegorz
 37. Borkowski Ireneusz
 38. Borys Urszula
 39. Brodowski Jarosław
 40. Brodowski Tadeusz
 41. Bronakowski Czesław
 42. Bronakowski Dariusz
 43. Bronakowski Szczepan
 44. Bronakowski Tomasz
 45. Bronakowski Waldemar
 46. Buczkowski Jan
 47. Buczyński Stanisław
 48. Bućko Adam
 49. Bućko Andrzej
 50. Bućko Dariusz
 51. Bućko Henryk
 52. Bućko Jadwiga
 53. Bućko Janusz
 54. Bućko Marek
 55. Bućko Marian
 56. Bućko Ryszard
 57. Bućkowski Jan
 58. Budzińska Irena
 59. Budziński Grzegorz
 60. Budziński Henryk
 61. Budziński Karol
 62. Budziński Szczepan
 63. Bujnowski Wiesław
 64. Bukowski Adam
 65. Cebeliński Jacek
 66. Cebeterewicz Jan
 67. Cebeterewicz Józef
 68. Chilicki Jan
 69. Chmielewska Krystyna
 70. Chmielewska Małgorzata
 71. Chmielewska-Piotrowska Beata
 72. Chmielewski Józef
 73. Chmielewski Mariusz
 74. Chmielewski Wiesław
 75. Ciborowski Lech
 76. Cichy Elżbieta
 77. Cieciuch Remigiusz
 78. Czajka Stefan
 79. Czajkowski Radosław
 80. Czapliński Grzegorz
 81. Czapliński Tadeusz
 82. Czyżewski Andrzej
 83. Czyżewski Konrad
 84. Dadura Leszek
 85. Dalecka Elżbieta
 86. Danowski Franciszek
 87. Danowski Jan
 88. Danowski Krzysztof
 89. Danowski Piotr
 90. Dawidejt Andrzej
 91. Dąbrowski Józef
 92. Denert Jan
 93. Denert Kazimierz
 94. Derda Zygmunt
 95. Długołęcki Henryk
 96. Dobkowski Marek
 97. Dobkowski Marek
 98. Dobkowski Waldemar
 99. Dobrydnio Barbara
 100. Dobrydnio Jarosław
 101. Dobrzyńska Luiza
 102. Dobrzyński Dariusz
 103. Dobrzyński Krzysztof
 104. Dobrzyński Leszek
 105. Dobrzyński Waldemar
 106. Dolewa Marcin
 107. Doliwa Jacek
 108. Doliwa Sylwester
 109. Dorf Artur
 110. Dorf Krzysztof
 111. Dorf Łukasz
 112. Downar Waldemar
 113. Drejer Ryszard
 114. Drewicz Bogdan
 115. Drozd Edyta
 116. Drzymkowska Izabela
 117. Drzymkowska Justyna
 118. Drzymkowski Adam
 119. Drzymkowski Andrzej
 120. Drzymkowski Henryk
 121. Duba Wiesław
 122. Duda Henryk
 123. Dziądziak Jan
 124. Dziełak Marek
 125. Dzieniszewska Ewa
 126. Dzierżyk Wojciech
 127. Faszcza Kazimierz
 128. Faszcza Piotr
 129. Fiedorowicz Zygmunt
 130. Formejster Jacek
 131. Frol Janusz
 132. Fryzjer damsko-męski Urszula Staniszewska
 133. Garncarek Przemysław
 134. Głębocki Henryk
 135. Gnat Krzysztof
 136. Gnatowski Janusz
 137. Gnatowski Marek
 138. Godlewski Bolesław
 139. Godlewski Zbigniew
 140. Gorajewska Danuta
 141. Górowski Józef
 142. Grabowski Bronisław
 143. Grabowski  Jerzy
 144. Grabowski Karol
 145. Garbowski Marek
 146. Grajewski Adam
 147. Grajewski Bogdan
 148. Grajewski Tadeusz
 149. Granacki Wojciech
 150. Grochowska Emilia
 151. Grochowski Bogdan
 152. Grochowski Dariusz
 153. Grochowski Jan
 154. Grosman Jarosław
 155. Grycz Jacek
 156. Grycz Teresa
 157. Grycz Władysław
 158. Gryczkowski Marek
 159. Gryczkowski Zbigniew
 160. Grygo Andrzej
 161. Grygo Andrzej
 162. Grygo Dariusz
 163. Grygo Grzegorz
 164. Grygo Jan
 165. Grygo Jan
 166. Grygo Jerzy
 167. Grygo Krzysztof
 168. Grygo Stanisław
 169. Grygo Zenon
 170. Grzybowski Marcin
 171. Gudanowski Piotr
 172. Gugało Antoni
 173. Gulan Krzysztof
 174. Gulan Tadeusz
 175. Haraburda Danuta
 176. Harasim Jarosław
 177. Ilewski Marian
 178. Iwanicka Alicja
 179. Jabłoński Andrzej
 180. Jabłoński Grzegorz
 181. Jabłoński Tadeusz
 182. Jagłowski Jan
 183. Jamiński Dariusz
 184. Jankowski Mieczysław
 185. Jankowski Piotr
 186. Jankowski Zdzisław
 187. Jarmoszko Henryk
 188. Jarosz Czesław
 189. Jarosz Zygmunt
 190. Jasiński Krzysztof
 191. Jurewicz Edward
 192. Jurewicz Jan
 193. Juszkiewicz Krzysztof
 194. Kaczyński Mirosław
 195. Kalisz Henryk
 196. Kalisz Mirosław
 197. Karpiński Andrzej
 198. Karpiński Andrzej
 199. Karpiński Damian
 200. Karpiński Henryk
 201. Karpiński Jacek
 202. Karpiński Janusz
 203. Karpiński Jerzy
 204. Karpiński Jerzy
 205. Karpiński Kamil
 206. Karpiński Wiesław
 207. Karpiński Witold
 208. Karpio Andrzej
 209. Karpowicz Jarosław
 210. Karwowski Józef
 211. Karwowski Lech
 212. Kędzierski Łukasz
 213. Kiełczewski Wiesław
 214. Kierklo Hanna
 215. Kierklo Leszek
 216. Kiewlak Bogdan
 217. Kiewlak Sławomir
 218. Kiewlak Zbigniew
 219. Klanowski Eugeniusz
 220. Klebanowski Waldemar
 221. Klekotko Jacek
 222. Kleszczewski Tadeusz
 223. Klimas Adam
 224. Klimaszewski Józef
 225. Kolenda Andrzej
 226. Kolenda Jarosław
 227. Kondratowicz Wiesław
 228. Kondratowicz Zygmunt
 229. Koniecko Benedykt
 230. Konopko Mariusz
 231. Kopyczyński Krzysztof
 232. Korenkiewicz Krzysztof
 233. Korenkiewicz Marek
 234. Korzun Henryk
 235. Korzun Krzysztof
 236. Korzun Tadeusz
 237. Kosakowski Kazimierz
 238. Kosiorek Emila
 239. Kosiorek Medykiewicz Barbara
 240. Kosiorek Mikołaj
 241. Kotowski Adam
 242. Kotowski Arkadiusz
 243. Kotowski Eugeniusz
 244. Kotowski Mieczysław
 245. Kowalewska Dorota
 246. Kowalewski Jan
 247. Kowalewski Jan Walery
 248. Kowalewski Józef
 249. Kowalewski Mariusz
 250. Kowalewski Tomasz
 251. Kowalski Dariusz
 252. Kownacki Krzysztof
 253. Kozikowski Henryk
 254. Kozłowski Andrzej
 255. Krajewski Fabian
 256. Krasiński Krzysztof
 257. Królczyk Tomasz
 258. Krupińska Beata
 259. Krupiński Janusz
 260. Kruza Kazimierz
 261. Krzynowek Jan
 262. Kubeł Jerzy
 263. Kuczyński Tomasz
 264. Kukliński Andrzej
 265. Kukliński Jerzy
 266. Kukliński Marcin
 267. Kukliński Stefan
 268. Kukliński Tadeusz
 269. Kukliński Zbigniew
 270. Kukliński Zenon
 271. Kulik Wiesław
 272. Kunda Jan
 273. Kunda Paweł
 274. Kunda Zbigniew
 275. Kuprewicz Jadwiga
 276. Kurzyna Krystyna
 277. Kuzio Jarosław
 278. Lasota Andrzej
 279. Lenkowski Leszek
 280. Leńkowski Jan
 281. Leńkowski Przemysław
 282. Leszczyński Andrzej
 283. Leszczyński Stanisław
 284. Lewoń Bogdan
 285. Lewoń Jerzy
 286. Lewoń Józef
 287. Litwicki Marcin
 288. Lotkowski Krzysztof
 289. Łaguna Kazimierz
 290. Łaniewski Ryszard
 291. Łapszys Wiesław
 292. Łask Zygfryd
 293. Łochowska Agnieszka
 294. Łukawski Andrzej
 295. Łukowski Zdzisław
 296. Maksimowski Mirosław
 297. Malinowski Jarosław
 298. Masiewicz Dariusz
 299. Mazut Tomasz
 300. Medykiewicz Leszek
 301. Metelski Tomasz
 302. Michałowska Grażyna
 303. Michałowski Adam
 304. Michałowski Artur
 305. Michałowski Marian
 306. Michałowski Ryszard
 307. Michniewicz Bogdan
 308. Mieczkowski Jan
 309. Mieczkowski Robert
 310. Mieczkowski Sławomir
 311. Mieczkowski Waldemar
 312. Mierzejewski Jarosław
 313. Mierzejewski Paweł
 314. Mikołajczyk Danuta
 315. Mikołajczyk Dariusz
 316. Mikołajczyk Janusz
 317. Mikołajczyk Marek
 318. Mikołajczyk Mariusz
 319. Mikucki Damian
 320. Milanowski Tomasz
 321. Milewski Marek
 322. Milewski Mirosław
 323. Miller Andrzej
 324. Miller Andrzej
 325. Miller Jan
 326. Miller Jerzy
 327. Miller Mariusz
 328. Mioduszewski Antoni
 329. Miszewska Bożena
 330. Mitros  Adam
 331. Mitros Krystyn
 332. Mitros Mariusz
 333. Młodzianowski Krzysztof
 334. Modzelewski Ryszard
 335. Mordaszewski Piotr
 336. Mroziewski Andrzej
 337. Mroziewski Szymon
 338. Muczyński  Ireneusz
 339. Muczyńnski Joachim
 340. Muczyński Zbigniew
 341. Muczyński Zygmunt
 342. Murawska Jolanta
 343. Niedźwiecki Krzysztof
 344. Niedźwiecki Waldemar
 345. Ogulewicz Mariusz
 346. Oleksiuk Tomasz
 347. Oleksy Andrzej
 348. Oleksy Czesław
 349. Oleksy Krzysztof
 350. Oleksy Leszek
 351. Oleksy Saturnin
 352. Oleksy Zbigniew
 353. Oleksy-Szyperek Ewa
 354. Olszewski Henryk
 355. Olszewski Jan
 356. Olszewski Kazimierz
 357. Orbik Andrzej
 358. Orbik Lech
 359. Orbik Marek
 360. Orzechowski Mieczysław
 361. Orzechowski Mieczysław
 362. Osewski Grzegorz
 363. Ostapowicz Bogusław
 364. Ostaszewska Agnieszka
 365. Ostaszewski Janusz
 366. Ostrowski Czesław
 367. Ostrowski Ryszard
 368. Owcarz Jan
 369. Owczarz Marek
 370. Pacewicz Edward
 371. Palczewska Danuta
 372. Palczewski Bogusław
 373. Palczewski Marian
 374. Palczewski Mirosław
 375. Panasewicz Stanisław
 376. Paszkowski Krzysztof
 377. Pianka Krzysztof
 378. Piaścik Bogusława
 379. Piekarska Ewa
 380. Piekarski Jerzy
 381. Piekarski Tadeusz
 382. Piekarski Zenon
 383. Pieńczykowska  Magdalena
 384. Pieńczykowski Jarosław
 385. Pieńczykowski Wojciech
 386. Pieńkowski Krzysztof
 387. Piętko Grzegorz
 388. Piętko Iwona
 389. Piotrowska Maria
 390. Piotrowski Andrzej
 391. Piotrowski Jacek
 392. Piotrowski Stanisław
 393. Płoński Paweł
 394. Polakowski Marek
 395. Polakowski Andrzej
 396. Polkowski Daniel
 397. Polkowski Tadeusz
 398. Poniatowski Bogdan
 399. Poniatowski Józef
 400. Poniatowski Mieczysław
 401. Poniatowski Piotr
 402. Popko Tadeusz
 403. Poracki Andrzej
 404. Pracownia Cukiernicza Polikarp i Lucyna Augustyniak
 405. Prawdzik Paweł
 406. Prawdzik Tadeusz
 407. Prostko Grzegorz
 408. Prostko Henryk
 409. Prostko Jarosław
 410. Prostko Prostyński Arkadiusz
 411. Prostko Stanisław
 412. Prostko Tomasz
 413. Przekop Krzysztof
 414. Przekop Krzysztof
 415. Purwin Krzysztof
 416. Purwin Marek
 417. Pycz Józef
 418. Raczkowski Jacek
 419. Renkiewicz Bogdan
 420. Renkiewicz Piotr
 421. Romanowski Jan
 422. Roszkowski Jarosław
 423. Roszkowski Zbigniew
 424. Rozmysłowicz Agnieszka
 425. Rozmysłowicz Arkadiusz
 426. Rozmysłowicz Edward
 427. Rozmysłowicz Mariusz
 428. Rozmysłowicz Zbigniew
 429. Rółkowski Krzysztof
 430. Rółkowski Tomasz
 431. Ruszczyk Krzysztof
 432. Ruszczyk Wiesław
 433. Rutkowski Andrzej
 434. Rutkowski Leszek
 435. Rutkowski Waldemar
 436. Rydzewski Bogusław
 437. Rzepnicki Marek
 438. Sabasński Jan
 439. Sabasiński Józef
 440. Sadowska Cecylia
 441. Sadowski Adam
 442. Sadowski Grzegorz
 443. Sadowski Józef
 444. Sadowski Stanisław
 445. Sakowicz Beata
 446. Salon Fryzjerski „EWA” Damsko-Męski Ewa Puchlik
 447. Salon Fryzjerski Oliwia Anna Kniażewska
 448. Sarnacka Wiesława
 449. Sawicka Renata
 450. Sentkowski Szczepan
 451. Siemiaszko Grzegorz
 452. Siemiaszko Mirosław
 453. Siemion Dariusz
 454. Siemion Karol
 455. Siemion Michał
 456. Siemion Ryszard
 457. Sienkiewicz Bogdan
 458. Sienkiewicz Marek
 459. Sienkiewicz Piotr
 460. Sieńko Józef
 461. Sieńkowski Zbigniew
 462. Sierzputowski Tadeusz
 463. Sikora Andrzej
 464. Sikora Grzegorz
 465. Sikora Ignacy
 466. Sikora Jarosław
 467. Sikora-Dobrzyń Krystyna
 468. Skorupa Artur
 469. Skorupa Bogusław
 470. Skorupa Dariusz
 471. Skorupa Janusz
 472. Skorupa Jerzy
 473. Skorupa Lech
 474. Skorupa Stanisław
 475. Skowrońska Renata
 476. Skowroński Arkadiusz
 477. Skowroński Grzegorz
 478. Skowroński Jarosław
 479. Skowroński Jarosław
 480. Skowroński Józef
 481. Skowroński Remigiusz
 482. Skowroński Tomasz
 483. Skowroński Wiesław
 484. Smoleński Dariusz
 485. Sobolewski Waldemar
 486. Sobolewski Wiesław
 487. Sobolewski Wiesław
 488. Sobotko Krzysztof
 489. Sobotko Teresa
 490. Sokołowska Magdalena
 491. Sokołowski Karol
 492. Sokołowski Leszek
 493. Sokołowski Marian
 494. Sokołowski Waldemar
 495. Sołtys Bogdan
 496. Sołtys Waldemar
 497. Stachyra Jan
 498. Stacja Paliw Granaccy s.j.
 499. Stankiewicz Andrzej
 500. Stankiewicz Edward
 501. Stankiewicz Jerzy
 502. Stankiewicz Stanisław
 503. Strękowski Leszek
 504. Suska Mieczysław
 505. Szczepanowski Marcin
 506. Szczesny Józef
 507. Szczęsny Ludwik
 508. Szczęsny Marek
 509. Szczęsny Michał
 510. Szelong Marian
 511. Szpakowski Grzegorz
 512. Szparkowski Zdzisław
 513. Szurant Mirosław
 514. Szyc Józef
 515. Szyłak Jarosław
 516. Szymański Witold
 517. Szymonko Robert
 518. Świderski Józef
 519. Toczyłowski Grzegorz
 520. Toczyłowski Zbigniew
 521. Tomaszewski Dariusz
 522. Truszkowski Henryk
 523. Turowski Kazimierz
 524. Turowski Krzysztof
 525. Ułanowicz Lucyna
 526. Ułanowicz Szczepan
 527. Urbanowicz Adam
 528. Walicki Bronisław
 529. Walicki Józef
 530. Walicki Ryszard
 531. Walicki Zdzisław
 532. Walijewski Kamil
 533. Warchoł Edward
 534. Warsiewicz Bogdan
 535. Wasilewska Beata
 536. Wasilewski Leon
 537. Wasilewski Ryszard
 538. Wasilewski Wiesław
 539. Wawiórka Kazimierz
 540. Wawiórka Waldemar
 541. Wawiórko Adam
 542. Wawiórko Andrzej
 543. Wawiórko Jerzy
 544. Wawiórko Mieczysław
 545. Wawiórko Radosław
 546. Wawiórko Stanisław
 547. Wawiórko Tadeusz
 548. Wawiórko Tomasz
 549. Wawiórko Waldemar
 550. Wendrzycki Arkadiusz
 551. Wielgat Adam
 552. Wielgat Czesław
 553. Wielgat Izydor
 554. Wielgat Saturnin
 555. Wielgat Sławomir
 556. Wielgat-Miezio Jadwiga
 557. Wierciszewski Andrzej
 558. Wierciszewski Jerzy
 559. Wierciszewski Wiesław
 560. Wierzbicki Henryk
 561. Wierzbicki Jerzy
 562. Wilczewski Arkadiusz
 563. Wilczewski Edward
 564. Wiśniewski Edward
 565. Wiśniewski Franciszek
 566. Wiśniewski Stefan
 567. Wiśniewski Wojciech
 568. Włodkowska Cecylia
 569. Wnukowski Jan
 570. Woźnicki Dariusz
 571. Wronko Dorota
 572. Wronko Jan
 573. Wronko Kazimierz
 574. Wronko Marcin
 575. Wróblewski Tomasz
 576. Wysocki Adam
 577. Wysocki Jan
 578. Wysocki Jarosław
 579. Wysocki Leszek
 580. Wysocki Sylwester
 581. Zabłocki Marek
 582. Zajko Andrzej
 583. Zajkowski Tadeusz
 584. Zakład Murarski Marek Osakowicz
 585. Zalewski Adam
 586. Zalewski Karol
 587. Zalewski Mariusz
 588. Zalewski Piotr
 589. Zambrowska Marianna
 590. Zambrowski Grzegorz
 591. Zarzecki Piotr
 592. Zawadzka Bożena
 593. Zawadzki Paweł
 594. Zawalich Andrzej
 595. Zawalich Dorota
 596. Zawalich Jarosław
 597. Zdunek Iwona
 598. Ziarko Agnieszka
 599. Ziarko Bogusław
 600. Ziarko Elżbieta
 601. Ziarko Jan
 602. Ziarko Jan
 603. Ziarko Jarosław
 604. Ziarko Józef
 605. Ziarko Krzysztof
 606. Ziarko Marek
 607. Ziarko Marek
 608. Ziarko Zdzisław
 609. Zimiński Marian
 610. Znorowski Waldemar
 611. Zyskowski Zdzisław
 612. Żukowski Zygmunt
 613. Żywalewski Mieczysław


 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2014-08-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2014-08-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2014-08-04