Zarządzenie nr 31/2005 z dnia 2005-07-14

Data wydania 2005-07-14
Numer 31/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 31/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 14 lipca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005r. Nr 14, poz. 114) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85214 § 2010      w kwocie                      8.000 zł

RAZEM:                                            -                      8.000 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 10.000 zł. 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 10.000 zł, w tym:

Dz. 710 rozdział 71004 § 4300      w kwocie                    10.000 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 700 rozdział 70005 § 4210      w kwocie                      3.000 zł

RAZEM:                                            -                      3.000 zł

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 700 rozdział 70005 § 4270     w kwocie                       1.200 zł

Dz. 700 rozdział 70005 § 4300     w kwocie                       1.800 zł

Dz. 852 rozdział 85214 § 3110      w kwocie                      8.000 zł

RAZEM:                                            -                       11.000 zł


§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 10.878.123 zł.

2.             Plan wydatków budżetowych wynosi: 10.614.603 zł.

3.             Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 797.920 zł.

4.             Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.             Źródło  pokrycia  deficytu  budżetu  gminy  w  wysokości   550.000     stanowią następujące przychody:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 230.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 120.000 zł.

planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 


Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01