Zarządzenie nr 31/2014 z dnia 2014-12-23

Numer 31/2014
w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Solistówka.
Data wydania 2014-12-23

Zarządzenie nr   31 /2014

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia  23 grudnia 2014 r.

w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Solistówka.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz § 21 ust.1  Statutu  Sołectwa Solistówka uchwalonego uchwałą nr III/52/03 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Solistówka celem dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej na kadencję 2015-2018.

§ 2. Zebranie odbędzie się u budynku Szkoły Podstawowej w Tobyłce, w dniu 26.01.2015r. o godz. 1400.

§ 3. Do obsługi Zebrania wyznaczam Pana Radosława Wawiórko, pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 4 Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu Radosławowi Wawiórko pracownikowi Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§ 6   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.

 

                     Wójt 

         Andrzej Kwieciński       

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-01-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-01-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-01-02