Zarządzenie nr 320/2014 z dnia 2014-08-05

Numer 320/2014
w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2014 roku.
Data wydania 2014-08-05

ZARZĄDZENIE NR 320/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 05 sierpnia 2014 roku

w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Bargłów Kościelny za

pierwsze półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: z 2013 r. poz.938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911) oraz Uchwały Nr XXVI/172/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lipca 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bargłów Kościelny za pierwsze półrocze 2014 roku obejmującą następujący zakres:

  1. informację o realizacji dochodów budżetu gminy według załącznika Nr 1,
  2. informację o realizacji wydatków budżetu gminy według załącznika Nr 2,
  3. zestawienie udzielonych dotacji z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym

do sektora finansów publicznych według załącznika Nr 3,

4)  zestawienie wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego według

załącznika Nr 4,

5)  część opisową według załącznika Nr 5.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych według załącznika Nr 6 do zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Bargłowie Kościelnym za pierwsze półrocze 2014 roku wraz z częścią opisową stanowiącą załącznik Nr 7 do zarządzenia.

§ 4. Przedstawić informację, o której mowa w § 1, 2 i 3 Radzie Gminy Bargłów Kościelny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Suwałkach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01