Zarządzenie nr 329/2014 z dnia 2014-09-19

Numer 329/2014
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020r.
Data wydania 2014-09-19

ZARZĄDZENIE NR 329/2014

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia  19 września 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020r.

Na podstawie art 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz uchwały Nr 111/16/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam co następuje:

§ 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020r stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Termin konsultacji, tj. wpływu do Urzędu Gminy Bargłów Kościelny pism o których mowa w § 3 określa się na: od 26 września 2014 r. do dnia 10 października  2014 r. włącznie.

§ 3. Konsultacje odbędą się w drodze pisemnej poprzez przedstawienie swoich uwag, wniosków i zastrzeżeń do przedstawionego projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2014-2020r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01