Zarządzenie nr 32/2005 z dnia 2005-07-29

Data wydania 2005-07-29
Numer 32/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 32/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 lipca 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 2030       w kwocie                   839 zł

RAZEM:                                     -                        839 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 600 rozdział 60016 § 4300        w kwocie                3.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 3260        w kwocie                   839 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 6050        w kwocie                1.159 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3240        w kwocie             130.067 zł

RAZEM:                                      -                  135.065 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 600 rozdział 60016 § 4270        w kwocie                3.000 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4010        w kwocie                1.159 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3260        w kwocie             130.067 zł

RAZEM:                                      -                  134.226 zł


§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 10.878.962 zł.

2.            Plan wydatków budżetowych wynosi: 10.615.442 zł.

3.            Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 797.920 zł.

4.            Dochody budżetowe w kwocie  813.520 zł przeznacza  się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.            Źródło  pokrycia  deficytu  budżetu   gminy  w  wysokości   550.000     stanowią następujące przychody:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 230.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 120.000 zł.

planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 200.000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01