Zarządzenie nr 34/05 z dnia 2005-08-03

Data wydania 2005-08-03
Numer 34/05
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 34/05 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 03.08.2005 r

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust 2 w związku z art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się „Komisję Egzaminacyjną" do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1.  Pracownik Urzędu Gminy zajmujący stanowisko ds. oświaty -     Przewodniczący

2.            Przedstawiciel Kuratorium Oświaty                                     -      Członek

3.            Dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony                 -      Członek

4.            Dwaj Eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Członkowie

§2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydanie nauczycielowi zaświadczenia o zdaniu egzaminu zgodnie z wzorem i zasadami ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

§3

Przyjmuje się „Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

        §4

Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 18.08.2005r

                                                              §5

Traci moc zarządzenie nr 21/04 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 czerwca 2004r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia                                                     

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ POWOŁANEJ W CELU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Załącznik nr 2 KARTA INDYWIDUALNEJ OCENY PUNKTOWEJ

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01