Zarządzenie nr 36/2005 z dnia 2005-08-19

Numer 36/2005
w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.
Data wydania 2005-08-19

ZARZĄDZENIE  NR 36/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 19 sierpnia 2005 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1.591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady XVI zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1) wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Bargłów Kościelny,

2)    zbycia nieruchomości położonej we wsi Barszcze,

3)    nabycia nieruchomości położonych we wsi Pruska o nr geod. 43/6 i Dreństwo o nr geod.

152/3 i 154/2 od Skarbu Państwa,

4) uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej  o charakterze socjalnym dla

uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bargłów Kościelny,

5)    ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,

6)    zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu „Szkoła marzeń",

7)    zmian w budżetu Gminy na 2005 rok,

stanowiące załączniki Nr 1- 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Upoważnia się :

1.  Skarbnika  Gminy  do  przedstawiania  w  czasie  obrad  sesji  projektu  uchwały wymienionej w § 1 pkt 7 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-01