Zarządzenie nr 36/2007 z dnia 2007-08-31

Numer 36/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-08-31

ZARZĄDZENIE NR 36/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 sierpnia 2007 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 88, poz. 587) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr II/21/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80101 § 2030

w kwocie

17.544 zł

Dz. 852 rozdział 85214 § 2010

w kwocie

4.656 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 2030

w kwocie

2.822 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2030

w kwocie

11.500 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 2030

w kwocie

47.272 zł

RAZEM:

-

83.794 zł

 

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych: 

Dz. 754 rozdział 75412 § 4360

w kwocie

312 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 3020

w kwocie

838 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4010

w kwocie

15.690 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4110

w kwocie

890 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4120

w kwocie

126 zł

Dz. 852 rozdział 85214 § 3110

w kwocie

4.656 zł

Dz. 852 rozdział 85219 § 4010

w kwocie

2.822 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 3110

w kwocie

11.500 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3260

w kwocie

47.272 zł

RAZEM:

-

84.106 zł

 

 

 

Zmniejszyć plan wydatków budżetowych: 

Dz. 754 rozdział 75412 § 4210

w kwocie

312 zł

RAZEM:

-

312 zł

 

 

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.      Plan dochodów budżetowych wynosi:   12.585.015 zł.

2.      Plan wydatków budżetowych wynosi:   13.128.885 zł.

3.      Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.021.869 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński


Załącznik  Nr 1

do Zarządzenia Nr 36/07
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia  31 sierpnia 2007 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 

DOCHODY:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-300/07 z dn. 27.08.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok w Dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80101- Szkoły podstawowe § 2030 o kwotę 17.544 zł z przeznaczeniem  na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2007/2008, w okresie wrzesień – grudzień 2007 r. 

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-343/07 z dn. 27.08.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2007 r. w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2010 o kwotę 4.656 zł z przeznaczeniem  na  wypłatę zasiłków stałych.   

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-307/07 z dn. 30.08.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej § 2030 o kwotę 2.822 zł z przeznaczeniem  na  wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.   

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-284/07 z dn. 10.08.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok w Dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85295- Pozostała działalność § 2030 o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem  na  dofinansowanie realizacji  Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.   

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-287/07 z dn. 17.08.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów § 2030 o kwotę 47.272 zł z przeznaczeniem  na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

WYDATKI:

Dokonano przesunięcia  wydatków budżetowych w ramach działu 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne z § 4210 w kwocie 312 zł do § 4360 z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

 

 

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-09-13

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-09-13

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-09-13