Zarządzenie nr 37/2007 z dnia 2007-09-18

Numer 37/2007
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2007-09-18

ZARZĄDZENIE NR 37/07

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 18 września 2007 r.

w sprawie: przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327) zarządza się co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady VI zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

wyboru Ławników do Sądu Rejonowego w Augustowie i Suwałkach.

2)          Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2012.

3)          zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bargłów Kościelny.

4)          zmiany uchwały Nr V/35/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia pomocy społecznej w ramach zadań własnych Gminy Bargłów Kościelny, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, trybu ich pobierania oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności za te usługi.

5)          zbycia nieruchomości we wsi Kamionka Stara.

6)          zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2007 r.

stanowiące załączniki Nr 1-6 do niniejszego zarządzenia. § 2. Upoważnia się :

1.   Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt. 6 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2007-10-04

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2007-10-04

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2007-10-04