Zarządzenie nr 37/2010 z dnia 2010-12-23

Numer 37/2010
w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.
Data wydania 2010-12-23

ZARZĄDZENIE NR 37/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 23 grudnia 2010 r.


w sprawie przygotowania projektów uchwal Rady Gminy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się treść projektów uchwał, które wniesione będą pod obrady III zwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:
1)    zmieniająca uchwałę Nr 111/27/07 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
2)    zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/181/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
3)    zmieniająca uchwałę Nr 11/9/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości
f    nagrodzenia Wójta Gminy Bargłów Kościelny.
4; zmieniająca uchwałę Nr XV/93/08 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym,
5)    zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/182/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
6)    zmieniająca uchwałę Nr XXI/137/09 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bargłów Kościelny do Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie",
7)    określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
8)    ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bargłów Kościelny,
9)    przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania w 2011 r.

10)    uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
11)    określenia warunków odpłatności za przyznaną pomoc w formie posiłku w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywania"
12)    określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
,     ekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
13)    określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
14)    zmiany uchwały Nr XXIV/157/10 Rady Gminy Bargłów Kościelny w sprawie przyjęcia „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2012"
15)    zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2010,
16)    uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bargłów Kościelny na lata 2011-2018.
17)    uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2011, stanowiące załączniki Nr 1 -17 do niniej szego zarządzenia.
§ 2. Upoważnia się :
1.   Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt 15,16 i 17 wraz z uzasadnieniem potrzeb jej podjęcia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27