Zarządzenie nr 38/2010 z dnia 2010-12-23

Numer 38/2010
w sprawie sporządzenia spisu z natury
Data wydania 2010-12-23

ZARZĄDZENIE NR 38/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 23 grudnia 2010r.


w sprawie sporządzenia spisu z natury


Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§1.1. Sporządzenie spisu z natury wg stanu na dzień 31 grudnia 201 Or.:
1)    środki pieniężne w kasie;
2)    materiały;
3)    druki ścisłego zarachowania;
2. Weryfikację stanów ewidencyjnych:
1)    wartości niematerialnych i prawnych,
2)    inwestycji w toku realizacji
3)    należności i zobowiązania
4)    pożyczki i kredyty
5)    środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych
§ 2. Inwentaryzację przeprowadzić w:
-    Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny,
-    Jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
§ 3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji 27 grudnia 2010r.
§ 4. Do przeprowadzenia spisu z natury wyżej wymienionych składników majątkowych wyznaczam Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
-    Grajewski Tomasz - przewodniczący
-    Izbicka Jolanta - członek
-    Kapla Urszula - członek
§ 5. Zobowiązuję komisję do:
1)    przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2)    przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej,
3)    sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
4)    przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowo-księgowego.
§ 6. Osoby powołane do Komisji Inwentaryzacyjnej ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe
oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
§ 7. Arkusze spisowe pobiera przewodniczący komisji w referacie finansowo-księgowym w terminie
do dnia 27 grudnia 2010 r.
§ 8. Ostateczny termin zakończenia i rozliczenia wyników inwentaryzacji ustalam na dzień 14
stycznia 201 Ir.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27