Zarządzenie nr 3/2005 z dnia 2005-01-10

Numer 3/2005
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelnyna rok 2005
Data wydania 2005-01-10

ZARZĄDZENIE NR 3/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 10 stycznia 2005 r.

w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Bargłów Kościelnyna rok 2005

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46 poz. 430),

§ 1. 1. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się w części lub całości między innymi:

2. opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

3. opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły

4. kursy z zakresu zarządzania oświatą kadry kierowniczej

5. kursy komputerowe dla nauczycieli informatyki

6. doskonalenie kadry kierowniczej nauczycieli z zakresu reformy edukacji oraz wdrażania nowych kierunków kształcenia

7. inne formy ustalone przez rady pedagogiczne szkół

8. organizację doradztwa metodycznego

§ 2. Ze środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli przekazanych do szkół wyodrębnia się 10% rezerwy do dyspozycji organu prowadzącego przeznaczonej na szkolenie dyrektorów szkół.

§ 3. Wysokość dopłat do czesnego i kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli kształcących się na kierunkach uznanych przez dyrektorów za priorytetowe stanowić będą w roku 2005 do 40 % ponoszonych kasztów przez nauczyciela, nie więcej jednak niż 300 zł na semestr.

§ 4. Ustala się, że nauczyciel ubiegający się o dofinansowanie do czesnego na kształcenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie, składa do dyrektora szkoły zaświadczenie z uczelni o stopniu zaawansowania nauki, specjalności kształcenia, wysokości czesnego za jeden semestr oraz dowodu dokonania wpłaty.

§ 5. Dyrektor szkoły wniosek o własne doskonalenie zawodowe przedkłada Wójtowi celem uzyskania akceptacji.

§ 6. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2005 wynoszą 18.682 zł.

§ 7. Zgodnie z §2 do dyspozycji organu prowadzącego pozostaje kwota w wysokości 1.868,20 zł.

§ 8. Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli na rok 2005 w rozbiciu na poszczególne szkoły przedstawiają się następująco:

Gimnazjum

- 5.480,10

SP Bargłów Kośc.

- 4.746,60

SP Kroszewo

- 2.247,30

SP Łabętnik

- 1.987,20

SP Tajno Stare

- 2.352,60

§ 9. Niewykorzystane środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli należy zwrócić do budżetu organu prowadzącego.

§ 10. Wzór wniosku w załączniku.

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Dane osobowe

 1. Imię i nazwisko..............................................................................................................
 2. Dokładny adres zamieszkania ......................................................................................
 3. Miejsce pracy...................................................................................................................
 4. Aktualne kwalifikacje.....................................................................................................
 5. Nauczany przedmiot (przedmioty)................................................................................
 6. Staż pracy nauczyciela....................................................................................................

Informacje o podjętych studiach

 1. Nazwa uczelni, w której nauczyciel podejmuje (kontynuuje studia) ..............................................................................................................................
 2. Rodzaj i kierunek podejmowanych (konty.....................................................................
 3. Czas trwania studiów, liczba semestrów.......................................................................
 4. Podać rok studiów, semestr, który dotyczy dofinansowania ..........................................................................................................................................
 5. Wysokość czesnego za jeden semestr potwierdzony dowodem wpłaty ..........................................................................................................................................

Uzasadnienie wniosku

.......................................................................................................................................................................

............................................                                                                                                                       ....................................

(miejscowość, data)                                                                                                                                           (podpis nauczyciela)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Kwiecińska

Wprowadzający: Agnieszka Kwiecińska

Data wprowadzenia: 2005-01-28

Modyfikujący: Agnieszka Kwiecińska

Data modyfikacji: 2005-01-28

Opublikował: Agnieszka Kwiecińska

Data publikacji: 2005-01-28