Zarządzenie nr 3/2010 z dnia 2010-12-03

Numer 3/2010
w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny Bargłowskie.
Data wydania 2010-12-03

ZARZĄDZENIE NR 3/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 03 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowiny Bargłowskie.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 200Ir., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz § 21 ust.l Statutu Sołectwa Nowiny Bargłowskie uchwalonego uchwałą nr 111/41/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 lutego 2003r. zarządzam, co następuje:
§ 1.

Zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Nowiny Bargłowskie celem dokonania wyboru Sołtysa oraz członków Rady Soleckiej na kadencję 2010-2014.
§ 2.

Zebranie odbędzie się w domu sołtysa wsi Nowiny Bargłowskie, 16-320 Bargłów Kościelny w dniu 14.12.2010r. o godz. II00.
§ 3.

Do obsługi Zebrania wyznaczam Pana Stanisława Wasilewskiego, pracownika Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
§ 4

Wybory przeprowadzi komisja, w składzie co najmniej 3 osób, wybrana spośród uprawnionych uczestników Zebrania na zasadach ustalonych w Statucie Sołectwa.
§ 5.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu Stanisławowi Wasilewskiemu pracownikowi Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.
§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu, na co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą Zebrania, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na stronie internetowej Gminy Bargłów Kościelny oraz w sołectwie w sposób dotychczas praktykowany i umożliwiający dotarcie do ogółu mieszkańców Sołectwa.
 

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27