Zarządzenie nr 40/2005 z dnia 2005-08-31

Numer 40/2005
w sprawie :wynajmu lokali na cele opieki zdrowotnej
Data wydania 2005-08-31

ZARZĄDZENIE NR 40/ 05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 sierpnia 2005r.

w sprawie: wynajmu lokali na cele opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust.l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 ze zm./ oraz art.30 ust.2 pkt.3 w związku z art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz. U. z 200Ir, Nr 142, poz. 1591 ze zm./, zarządzam co następuje:

§ 1 Wynająć na okres do 3 lat, w drodze pisemnego przetargu ograniczonego, lokale użytkowe zajmowane przez Ośrodki Zdrowia w Bargłowie Kościelnym i Prusce o łącznej

pow. użytk............. m kw oraz dwa garaże o łącznej powierzchni 35,89 m kw, na cele opieki

zdrowotnej nad mieszkańcami Gminy.

§ 2 Ustalam cenę wywoławczą miesięcznego czynszu najmu w wysokości:

-   za lokal użytkowy w Prusce w wysokości   4,00zł   za 1 m2 tj. 100,12m 2   x 4,00zł   + obowiązujący podatek VAT = 488,58 zł miesięcznie,

-   za lokal użytkowy w Bargłowie Kościelnym:

 

a)       pomieszczenia na parterze budynku - 4,00zł za 1 m 2  tj. 103,21m 2    x 4,00zł   + obowiązujący podatek VAT =503,66 zł miesięcznie,

b)      pomieszczenia na piętrze budynku - l,00zł zalm2   tj. 102,58m 2    x l,00zł    + obowiązujący podatek VAT =102,58 zł miesięcznie,

c) pomieszczenia pomocnicze (piwnica, klatka schodowa) - 0,60zł za 1 m2 tj. 79,88 m2

x 0,60zł + obowiązujący podatek VAT= 58,31 zł miesięcznie

- za garaże - 0,60zł za 1 m 2  tj. 35,89m 2    x 0,60zł   + obowiązujący podatek VAT =26,20 zł miesięcznie, - za aparaturę i sprzęt medyczny -

§ 3 Realizacja przedmiotowego wynajmu nastąpi poprzez:

1.  sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonego do wynajmu i podanie do publicznej wiadomości, opublikowanie na stronie internetowej,

2.             podanie do publicznej wiadomości ogłoszenia o organizowanym przetargu oraz opublikowanie na stronie internetowej o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

3.             przeprowadzenie przetargu,

4.             zawarcie umowy najmu, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

§ 4. 1 .Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokali określonych w § 1, w następującym składzie:

Wiesław Gołaszewski- przewodniczący komisji

Radosław Wawiórko - członek komisji

Stanisław Wasilewski - członek komisji


2.     Zadaniem Komisji będzie przeprowadzenie przetargu i wyłonienie Najemcy -podmiotu organizacyjnego uprawnionego do świadczenia usług medycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

3.     Wyboru Najemcy Komisja dokona do dnia 5 października 2005r.

3. Komisja będzie działać w oparciu o Regulamin będący załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ S.Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki komunalnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02