Zarządzenie nr 40/2010 z dnia 2010-12-31

Numer 40/2010
w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2010-12-31

ZARZĄDZENIE NR 40/10

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 31 grudnia 2010 r.


w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy.


Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, j^7. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z C 2008 r. Nr 180, poz. 1111, !l 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) zarządza się co następuje:
§ .1 Określić sposób wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na III Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2010 r. zgodnie z załącznikami Nr 1-2 do zarządzenia.
§ .2  Wykonanie zarządzenia powierza się osobom wymienionym w odnośnych kolumnach załączników.
§ .3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2012-01-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2012-01-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2012-01-27