Zarządzenie nr 41/2006 z dnia 2006-10-27

Numer 41/2006
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bargłów Kościelny
Data wydania 2006-10-27

Zarządzenie Nr 41/06

Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 27 października 2006.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bargłów Kościelny

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bargłów Kościelny

§ 2.

Za „odpady komunalne” rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania dotyczące:

1.      Opisu wyposażenia technicznego, uwzględniającego wymagania dotyczące pojazdów, pojemników lub worków oraz bazy transportowej,

             2. Zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

             3. Miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

 

I.  W zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca winien:

 1. Zapewnić odbiór od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz wszystkich selektywnie gromadzonych rodzajów odpadów komunalnych, w tym  wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych:
  1)  ulegających biodegradacji,
  2)  niebezpiecznych,
  3)  wielkogabarytowych,
  4)  z remontów.
 2. Posiadać zaplecze techniczno – biurowe, pozwalające zapewnić:

1) bieżące dostarczanie właścicielom nieruchomości dozwolonych pojemników, kontenerów lub worków na odpady,

2) stałą kontrolę stanu technicznego i sanitarnego urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów, ich konserwacji i naprawy, oczyszczania i dezynfekowania w miarę potrzeby, lecz  nie rzadziej niż raz w kwartale,

3) odbiór odpadów w ilościach i z częstotliwością wskazaną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny,

4)  zabezpieczenie odbieranych odpadów przed rozpraszaniem,

5) odbiór odpadów zielonych (liści, chwastów, trawy itp.), w ramach umowy o odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, jeśli właściciel nie zagospodarował ich we własnym zakresie.

 1. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia możliwość realizacji systemu gospodarowania odpadami w rozmiarach i trybie określonym w Gminnym planie gospodarki odpadami oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny.
 2. Do transportu odpadów stosować sprzęt specjalistyczny, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, sprawny technicznie, nie pozwalający na rozpraszanie się odpadów podczas transportu, załadunku i rozładunku, oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługę oraz utrzymany w należytym stanie technicznym i sanitarnym.
 3. Do transportu odpadów niebezpiecznych stosować sprzęt umożliwiający transport tych odpadów  w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1986).
 4. Odbierać i transportować odpady w sposób nie zakłócający ruchu na drogach publicznych i nie powodujący nadmiernego, możliwego do uniknięcia hałasu.
 5. Posiadać ważne zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów, a w przypadku korzystania z usług innego przewoźnika  posiadać aktualną umowę na transport odpadów,

II.                W zakresie unieszkodliwiania odpadów komunalnych:

 1. Kierować nie segregowane odpady komunalne, które nie mogą być poddane odzyskowi, na składowisko odpadów, z którym podmiot posiada stosowną umowę.
 2. W przypadku, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w „Gminnym planie gospodarki odpadami” nie zapewniają możliwości odzysku lub unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych odpadów ze strumienia odpadów komunalnych – zapewnić takie możliwości np. poprzez umowy zawarte z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym zakresie; dotyczy to zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów remontowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabarytowych,  papieru, szkła i tworzyw sztucznych.

3.      W przypadku gdy przed przekazaniem odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania przedsiębiorca przewiduje prowadzenie działalności w zakresie przeładunku, magazynowania, sortowania, rozdrabniania, prasowania, kompostowania, demontażu odpadów itp. – posiadać decyzję pozwalającą na przedmiotowe czynności.

8.      realizować usługi w sposób zapewniający odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych oraz w sposób zgodny z zasadami ochrony środowiska,

 1. prowadzić dokumentację działalności objętej zezwoleniem, a w szczególności:

a) prowadzić ewidencję ilościową i jakościową odpadów zgodnie z przepisami art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
b) zawierać umowy i wystawiać dowody płacenia za usługi, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
c) sporządzać i przekazywać w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca organowi udzielającemu zezwolenie wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykazy muszą zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości,
d) sporządzać i przekazywać organowi udzielającemu zezwolenie w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni informacje dotyczące:
– masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z obszaru gminy w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,
– sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,
– masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,
– masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania,

 1. dane o których mowa w pkt 6 lit. c i d przekazywać organowi udzielającemu zezwolenia w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,
 2. w przypadku zakończenia działalności pozostawić miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i higienicznym oraz poinformować klientów o planowanym zakończeniu działalności z wyprzedzeniem umożliwiającym zlecenie odbioru odpadów innemu podmiotowi.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 1. przy świadczeniu usług przestrzegać w pełnym zakresie zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bargłów Kościelny, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XX/179/06 z dnia 6 kwietnia 2006 roku, zwanym dalej regulaminem oraz w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Bargłów Kościelny, uchwalonym uchwałą Rady Gminy Bargłów Kościelny Nr XII/130/04 z dnia 28 grudnia 2004 roku, zwanym dalej gminnym planem gospodarki odpadami – z uwzględnieniem zmian wprowadzanych w trakcie obowiązywania zezwolenia,
 2. posiadać zaplecze techniczno – biurowe w postaci bazy transportowej wraz z  miejscami postojowymi,
 3. posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne o pojemności i liczbie pozwalającej na opróżnienie zbiornika bezodpływowego przed upływem 48 godzin od momentu zgłoszenia, posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 10 m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno – porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
 4. posiadać umowę ze stacją zlewną na odbiór nieczystości ciekłych,
 5. prowadzić dokumentację działalności objętej zezwoleniem, a w szczególności:
  a) prowadzić ewidencję ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru gminy,
  b) zawierać umowy i wystawiać dowody płacenia za usługi, o których mowa w art. 6 ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  c) sporządzać i przekazywać w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca organowi udzielającemu zezwolenie wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykazy muszą zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości,
  d) sporządzać i przekazywać organowi udzielającemu zezwolenie w terminie do 31 marca każdego roku za rok poprzedni informacje dotyczące ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy.
 6. dane o których mowa w pkt 5 lit. c i d przekazywać organowi udzielającemu zezwolenia w formie papierowej oraz w formie elektronicznej,

§ 4.

 1. Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązani są dostosować swoją działalność do ustalonych wymagań oraz wystąpić z wnioskiem o zmianę posiadanego zezwolenia w terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości wymagań.
 2. 2. Jeżeli przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie wystąpi z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Wójt Gminy Bargłów Kościelny stwierdzi z urzędu, bez odszkodowania, wygaśnięcie dotychczasowej decyzji.

§ 5.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Bargłowie Kościelnym oraz na stronie internetowej urzędu www.bargłów.dt.pl.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Bargłów Kościelny
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Bargłów Kościelny

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-10-27

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-10-27

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-10-27