Zarządzenie nr 43/2005 z dnia 2005-09-21

Data wydania 2005-09-21
Numer 43/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 43/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 21 września 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 751 rozdział 75107 § 2010      w kwocie                     3.388 zł

Dz. 751 rozdział 75108 § 2010      w kwocie                     3.780 zł

RAZEM:                                            -                       7.168 zł

§ 2. 1. Zmniejszyć rezerwę ogólną dział 758 rozdział 75818 § 4810 o kwotę 14.294 zł. 2. Zwiększyć wydatki o kwotę 14.294 zł, w tym:

Dz. 754 rozdział 75412 § 6060      w kwocie                    14.294 zł

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 751 rozdział 75107 § 4110      w kwocie                        204 zł

Dz. 751 rozdział 75107§4120      w kwocie                  29 zł

Dz. 751 rozdział 75107 §4170     w kwocie              1.187zł

Dz. 751 rozdział 75107 § 4210      w kwocie                     1.768 zł

Dz. 751 rozdział 75107 § 4300      w kwocie                         50 zł

Dz. 751 rozdział 75107 § 4410      w kwocie                        150 zł


Dz. 751 rozdział 75108 § 3030      w kwocie                     3.780 zł

Dz. 751 rozdział 75108 § 4110      w kwocie                        119 zł

Dz. 751 rozdział 75108 § 4120      w kwocie                         17 zł

Dz. 751 rozdział 75108 § 4170      w kwocie                        244 zł

RAZEM:                                            -                        7.548 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 751 rozdział 75108 § 4210        w kwocie                   269 zł

Dz. 751 rozdział 75108 § 4300        w kwocie                     90 zł

Dz. 751 rozdział 75108 § 4410        w kwocie                     21 zł

RAZEM:                                           -                          380

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 9.836.235 zł.

2.            Plan wydatków budżetowych wynosi: 9.372.715 zł.

3.            Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 808.940 zł.

4.            Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.            Źródło  pokrycia  deficytu  budżetu  gminy  w  wysokości   350.000     stanowią następujące przychody:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 230.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 120.000 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02