Zarządzenie nr 45/2005 z dnia 2005-09-30

Data wydania 2005-09-30
Numer 45/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 45/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 września 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 751 rozdział 75107 §2010     w kwocie              3.780 zł

Dz. 852 rozdział 85295 § 2030     w kwocie                    11.219 zł

RAZEM:                                            -                      14.999 zl
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85214 § 2010      w kwocie                  34.000 zł

RAZEM:                                       -                  34.000 zł

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 751 rozdział 75107 §3030        w kwocie                 3.780 zł

Dz. 751 rozdział 75107 § 4170       w kwocie                   110 zł

Dz. 754 rozdział 75412 § 4210        w kwocie                10.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4300        w kwocie              20.925 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4440        w kwocie                 3.382 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4010        w kwocie                   758 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4440        w kwocie                2.060 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4440        w kwocie                2.010 zł

Dz. 852 rozdział 85214 § 3110        w kwocie                2.000 zł


Dz. 852 rozdział 85295 § 3110      w kwocie                 11.219 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3240      w kwocie                  3.463 zł

RAZEM:                                            -                      59.707 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 751 rozdział 75107 § 4210       w kwocie                     110 zł

Dz. 754 rozdział 75412 § 3020       w kwocie                  1.000 zł

Dz. 754 rozdział 75412 § 4270       w kwocie                  9.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 3020       w kwocie                  3.435 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4010       w kwocie                     622 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4210       w kwocie                 10.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4240       w kwocie                  5.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4260       w kwocie                  1.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4440       w kwocie                     815 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 3020       w kwocie                  1.009 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4010       w kwocie                  2.003 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4210       w kwocie                     500 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4240       w kwocie                  1.300 zł

Dz. 801 rozdział 80103 § 4440       w kwocie                  1.441 zł

Dz. 801 rozdział 80110 § 4010       w kwocie                  2.010 zł

Dz. 852 rozdział 85214 § 3110       w kwocie                 34.000 zł

Dz. 852 rozdział 85214 § 4110        w kwocie                  2.000 zł

Dz. 854 rozdział 85415 § 3260        w kwocie                  3.463 zł

RAZEM:                                           -                        78.708 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 9.817.234 zł.

2.             Plan wydatków budżetowych wynosi: 9.353.714 zł.

3.             Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 778.720 zł.


4.            Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza, się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.            Źródło  pokrycia  deficytu  budżetu  gminy  w  wysokości   350.000    stanowią następujące przychody:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 230.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 120.000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1  do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

 

 

 


Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załączik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02