Zarządzenie nr 48/2005 z dnia 2005-10-13

Numer 48/2005
w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.
Data wydania 2005-10-13

ZARZĄDZENIE  NR 48/05

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 13 października 2005 roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) zaiządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się treść projektów uchwal, które wniesione będą pod obiady XVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w sprawach:

1)   upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji

umowy nr Z/2.20/III/3.2/32/05/U/57/05 zawartej z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie Projektu Z/2.20/III/3.2/32/05 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach Gmina Bargłów Kościelny,

2)  aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Bargłów Kościelny,

3)  zmian w budżetu Gminy na 2005 rok,
stanowiące załączniki Nr 1- 3 do niniejszego zarządzenia.

§2. Upoważnia się:

1. Skarbnika  Gminy  do przedstawiania w czasie  obrad  sesji projektu  uchwały wymienionej w §1 pkt 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

 

Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02