Zarządzenie nr 52/2007 z dnia 2007-11-19

Numer 52/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-11-19
ZARZĄDZENIE NR 52/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 19 listopada 2007 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 11/21/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80195 § 2030      w kwocie                        896 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 2010      w kwocie                   30.000 zł

RAZEM:                                                  -                      30.896 zł
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 750 rozdział 75011 § 4010          w kwocie                  1.400 zł
Dz. 750 rozdział 75011 § 4110          w kwocie                     239 zł
Dz. 750 rozdział 75011 § 4120          w kwocie                       34 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4260          w kwocie                  2.044 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4240          w kwocie                       11 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4270          w kwocie                  1.600 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4300          w kwocie                  3.000 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4410          w kwocie                     714 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4240          w kwocie                     896 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 3110          w kwocie                29.126 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4010           w kwocie                  5.981 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4110           w kwocie                     134 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4120           w kwocie                       51 zł


Dz. 852 rozdział 85219 § 4210       w kwocie                    1.560 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 4410       w kwocie                       200 zł
Dz, 852 rozdział 85228 § 4170       w kwocie                    1.045 zł
Dz. 852 rozdział 85228 § 4110       w kwocie                         39 zł
RAZEM:                                             -                           48.074 zl
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 750 rozdział 75011 § 4210       w kwocie                    1.673 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4040       w kwocie                    2.044 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4210       w kwocie                       800 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4280       w kwocie                       425 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4300       w kwocie                       311 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4430        w kwocie                       289 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4740        w kwocie                       500 zł
Dz. 801 rozdział 80101 § 4750        w kwocie                    3.000 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4210        w kwocie                    1.230 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4280        w kwocie                         70 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4300        w kwocie                    2.425 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4370        w kwocie                       200 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4410        w kwocie                       500 zł
Dz. 852 rozdział 85212 § 4700        w kwocie                       867 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 4270        w kwocie                    1.039 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 4280        w kwocie                       250 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 4350        w kwocie                       300 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 4370        w kwocie                       200 zł
Dz. 852 rozdział 85219 § 4740        w kwocie                    1.000 zł
Dz. 852 rozdział 85228 § 4120        w kwocie                         55 zł
RAZEM:                                             -                            17.178 zł


§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych wynosi:   12.828.476 zł.

2.              Plan wydatków budżetowych wynosi:   13.360.439 zł.

3.              Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.163.095 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wójt Gminy
 
 
Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 52/07
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 19 listopada 2007 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy ma 2007 rok

DOCHODY:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-476/07 z dn.   14.11.2007r.

zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok w Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność § 2030 o kwotę 896 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MD.3011-530/07 z dn. 15.11.2007r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2007 r. w Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego § 2010 o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z braku środków na jednych paragrafach i nadwyżki na innych.

Wójt Gminy
Andrzej Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-10