Zarządzenie nr 52/2015 z dnia 2015-02-24

Numer 52/2015
w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Data wydania 2015-02-24

ZARZĄDZENIE NR 52/2015

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 lutego 2015 r.

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 518 ze zm.), §2 i §3 uchwały Nr DC/74/2011 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony, zarządza się co następuje:

§i

Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczam do sprzedaży nieruchomość objętą wykazem, który zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz wywiesić na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Bargłów Kościelny na tablicy ogłoszeń, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podać do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bargłów Kościelny.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. rolnictwa i ochrony środowiska.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2015-09-01

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2015-09-01

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2015-09-01