Zarządzenie nr 53/2007 z dnia 2007-11-22

Numer 53/2007
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Data wydania 2007-11-22

ZARZĄDZENIE   NR - 53/2007

Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 listopada 2007 roku

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U, Nr 89, poz. 590), zarządza się, co następuje:

§1

1.   Dla potrzeb zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia kryzysami lub klęskami
żywiołowymi powołuje się w gminie Bargłów Kościelny - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
zwany dalej zespołem", w składzie określonym, w załączniku do zarządzenia.

2.               Pracami zespołu kieruje szef zespołu.

3.               Zespół działa na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Wójta Gminy.

4.               Posiedzenie zespołu zwołuje zastępca szefa zespołu na polecenie Wójta Gminy nie rzadziej niż raz na kwartał lub w zależności od potrzeb.

5.    W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej lub kryzysu, zespół pracuje w trybie ciągłym,
w systemie trzyzmianowym.

Obsługę kancelaryjno - biurową zespołu zapewnia inspektor ds. organizacyjno - kadrowych.

§3

1. Zespół   opracowuje Gminny Plan Reagowania Kryzysowego zatwierdzany przez Starostę

Augustowskiego.

2. Zadania zespołu, obowiązki poszczególnych jego członków oraz wykonywane dokumenty określa
załącznik do zarządzenia.                                                           

§4 Traci moc zarządzenie Nr 06/03 Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-10