Zarządzenie nr 55/2005 z dnia 2005-10-24

Data wydania 2005-10-24
Numer 55/2005
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 55/2005

WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 24 października 2005 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1, pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177; Nr 93, poz. 890; Nr 121, poz. 1264; Nr 123, poz. 1291; Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114; Nr 64, poz. 565) oraz § 12 ust. 1 Uchwały Nr XIII/147/05 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie budżetu gminy na 2005 rok Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 852 rozdział 85212 § 2010      w kwocie                  72.912 zł

RAZEM:                                       -                  72.912

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75075 § 4300       w kwocie                    670 zł

Dz. 751 rozdział 75107 § 4210       w kwocie                      33 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4300       w kwocie                  5.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4240       w kwocie                    800 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 3110       w kwocie                64.430 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4010       w kwocie                  5.772 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4110       w kwocie                  1.560 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4120       w kwocie                    150 zł

Dz. 852 rozdział 85212 § 4210       w kwocie                  1.000 zł

RAZEM:                                            -                      79.415 zł
Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 4270      w kwocie                      670 zł

Dz. 751 rozdział 75107 § 4410      w kwocie                        33 zł


Dz. 801 rozdział 80101 § 4210       w kwocie                4.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4260       w kwocie                 1.000 zł

Dz. 801 rozdział 80101 § 4270       w kwocie                    800 zł

RAZEM:                                            -                      6.503 zł

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi;

1.  Plan dochodów budżetowych wynosi: 9.991.437 zł.

2.            Plan wydatków budżetowych wynosi: 9.527.917 zł.

3.            Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 857.484 zł.

4.            Dochody budżetowe w kwocie 813.520 zł przeznacza się na spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

5.  Źródło   pokrycia   deficytu   budżetu   gminy   w  wysokości   350.000     stanowią następujące przychody:

wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie 230.000 zł, planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa w kwocie 120.000 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr  1  do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński

 

 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 OBJAŚNIENIA ZMIAN Z BUDŻECIE GMINY NA 2005 ROK

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02