Zarządzenie nr 55/2007 z dnia 2007-11-30

Numer 55/2007
Data wydania 2007-11-30
ZARZĄDZENIE NR 55./07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 30.11.2007r.

Na podstawie art 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 328, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) zarządza się, co następuje:

§1.1. Cenę jednorazowego wywozu nieczystości stałych zgromadzonych w:

1) Pojemnikach SM-110 do 2 sztuk usytuowanych w jednym gospodarstwie, ustala się na

6,28 zł brutto,

2)   W pojemniku SM -1100 usytuowanych na posesjach na 22,00 zł brutto,

3)       Opłatę za każdy zakupiony i odebrany worek do selektywnej zbiórki odpadów w

wysokości 2 zł brutto.

2. Ustala się cenę za przyjęcie nieczystości stałych na gminne wysypisko:

4)   12,00 zł dostarczonych jednorazowo samochodem osobowym z przyczepą,

5)       22,00 zł dostarczonych jednorazowo samochodem ciężarowym oraz ciągnikiem.

§ 2. Wykonanie    zarządzenia    powierza    się    Kierownikowi    Zakładu    Gospodarki Komunalnej w Bargłowie Kościelnym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2008r.

Wójt   Andrzej  Kwieciński

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-10