Zarządzenie nr 56/2007 z dnia 2007-11-30

Numer 56/2007
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok
Data wydania 2007-11-30
ZARZĄDZENIE NR 56/07
WÓJTA GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY
z dnia 30 listopada 2007
roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zm: Dz.U. Nr 169, poz. 1420; z 2006 roku Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 170, poz. 1217; Nr 170, poz. 1218; Nr 187, poz. 1381; Nr 249, poz. 1832; z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz § 11 pkt 3 Uchwały Nr 11/21/06 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2007 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80195 § 6330      w kwocie                   12.000 zł

RAZEM:                                                  -                       12.000
Zmniejszyć plan dochodów budżetowych:

Dz. 801 rozdział 80195 § 2030      w kwocie                   12.000 zł

RAZEM:                                                  -                      12.000
§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych:
Dz. 750 rozdział 75011 §4010            w kwocie                  1.813 zł
Dz. 750 rozdział 75011 § 4110           w kwocie                     297 zł
Dz. 750 rozdział 75011 § 4120           w kwocie                       42 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4040           w kwocie                27.030 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4248           w kwocie                  1.163 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4249           w kwocie                     388 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 6050           w kwocie                21.114 zł
Dz. 851 rozdział 85154 § 4170           w kwocie                  6.000 zł
RAZEM:                                                          -                57.847 zl


Zmniejszyć plan wydatków budżetowych:

Dz. 750 rozdział 75023 § 4010       w kwocie                   27.030 zł
Dz. 750 rozdział 75023 § 4110       w kwocie                     2.152 zł
Dz. 801- rozdział 80113 § 4300      w kwocie                     6.114 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4178       w kwocie                        333 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4179       w kwocie                        112 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4218       w kwocie                        830 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4219       w kwocie                        276 zł
Dz. 801 rozdział 80195 § 4300        w kwocie                   15.000 zł
Dz. 851 rozdział 85154 § 4210        w kwocie                     6.000 zł
RAZEM:                                             -                            57.847 zl

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

Plan dochodów budżetowych wynosi:   12.828.476 zł.

2.              Plan wydatków budżetowych wynosi:   13.360.439 zł.

3.              Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych: 2.163.095 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gmin^ Andrzej Kwieciński


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 56/07
Wójta Gminy Bargłów Kościelny

z dnia 30 listopada 2007 roku

Objaśnienia zmian w budżecie gminy ma 2007 rok

DOCHODY:

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.BB.3011-479-1/07 z dn. 23.11.2007r.

dokonano korekty planu dochodów budżetowych poprzez zmniejszenie planu dochodów o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2007 rok w Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność § 2030 o kwotę 12.000 zł i zwiększenie planu dochodów o dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na 2007 r. w Dz. 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195- Pozostała działalność § 6330 o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w Zespole Szkół w Bargłowie Kościelnym zestawu do monitoringu wizyjnego.

WYDATKI:

1) Dział 750 - „Administracja publiczna":

przesunięto wydatki budżetowe w ramach rozdz. 75023 z § 4010 do § 4040 w kwocie 27.030 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia rocznego w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej za okres lipiec -grudzień 2004 r. i 2005 r. należnych wójtowi, sekretarzowi i skarbnikowi gminy;

przesunięto wydatki budżetowe z rozdz. 75023 § 4110 do rozdz. 75011 § 4010, 4110, 4120 w łącznej kwocie 2.152 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2) Dział 801 - „ Oświata i wychowanie ":

przesunięto wydatki budżetowe z rozdz. 80195 § 4300 i rozdz. 80113 § 4300 do rozdz. 80195 § 6050 w
kwocie 9.114 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w Zespole Szkół w Bargłowie
Kościelnym zestawów do monitoringu wizyjnego (wkład własny).

3) Dział 851 -,, Ochrona zdrowia ":

- przesunięto wydatki budżetowe w ramach rozdz. 85154 z § 4210 do § 4170 w kwocie 6.000 zł z
przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

Wójt Gminy Andrzej Kwieciński


Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-10

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-10