Zarządzenie nr 57/05 z dnia 2005-11-02

Data wydania 2005-11-02
Numer 57/05
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 57/05

Wójta Gminy Bargłów Kościelny z dnia 02.11.2005 r

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26.01.1982 r Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2003r., Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami), zarządzam, co następuje:

§1

Powołuje się „Komisję Egzaminacyjną" do przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1.    Przedstawiciel Organu Prowadzącego Szkołę                         -   Przewodniczący

2.             Przedstawiciel Kuratorium Oświaty                                     -      Członek

3.             Dyrektor szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony                 -      Członek

4.             Dwaj Eksperci z listy ustalonej przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania

Członkowie

§2

Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydanie nauczycielowi zaświadczenia o zdaniu egzaminu zgodnie z wzorem i zasadami ustalonymi przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

§3

Przyjmuje się „Regulamin pracy Komisji Egzaminacyjnej" stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia

§4

Termin przeprowadzenia egzaminu wyznacza się na dzień 17.11.2005r

§5

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi

§7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt Gminy

Andrzej Kwieciński


Numer Załącznika Nazwa Załącznika
Załącznik nr 1 REGULAMIN PRACY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ POWOŁANEJ W CELU PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Załącznik nr 2 ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Metryka strony

Udostępniający: URZĄD GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2006-03-02

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2006-03-02

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2006-03-02