Zarządzenie nr 57/2007 z dnia 2007-12-03

Numer 57/2007
w sprawie opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.
Data wydania 2007-12-03
ZARZĄDZENIE Nr 57/07
Wójta Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 03 grudnia 2007 roku

w sprawie opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

Na podstawie art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), zarządzam co następuje :

§1

W celu zapewnienia systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania gminy na zdarzenia kryzysowe opracować „Gminny Plan Reagowania Kryzysowego".

W skład planu reagowania kryzysowego, o którym mowa wchodzą następujące elementy :

1. Plan główny zawierający:

a)       charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia,

charakterystykę sił i środków, w tym rezerw państwowych, oraz ocenę możliwości ich wykorzystania,

c)      analizę funkcjonowania administracji publicznej, jej skuteczności i możliwości wykorzystania w sytuacjach kryzysowych,

d)     przewidywane warianty działań w sytuacjach kryzysowych,

e)       wskazanie trybu aktualizacji planu oraz poszczególnych załączników

funkcj onalnych;

2. Procedury reagowania kryzysowego określające zespół przedsięwzięć na
wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie
wojny, a w tym:

a)            zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,

bilans i tryb uruchamiania sił i środków niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń,

c)           uruchamianie działań przewidzianych w planie reagowania kryzysowego oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń;

3. Załączniki funkcjonalne planu głównego określające:

a)      standardowe procedury operacyjne, opisujące sposoby działania podmiotów realizujących zadania z zakresu zarządzania kryzysowego,

b)organizację łączności między podmiotami, o których mowa w lit. a,

c)     organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,

d)    zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,

e) organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,


f)   organizację opieki społecznej i medycznej, z uwzględnieniem planów
zabezpieczenia ratownictwa medycznego,

g) organizację ochrony przed zagrożeniami radiacyjnymi, biologicznymi I
chemicznymi,

h) wykaz zawartych umów 1 porozumień związanych z realizacją zadań

zawartych w planie reagowania kryzysowego, I) zasady oraz tryb oceniania I dokumentowania szkód. 4. Plany reagowania kryzysowego, o których mowa w ust. 1, są aktualizowane nie rzadziej niż co dwa lata.

Za opracowanie Planu czynię odpowiedzialnym Inspektora UG ds. pozamilitarnych ogniw obronnych

2.            Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz jednostek podporządkowanych oraz nadzorowanych przez Wójta Gminy Bargłów Kościelny do udzielenia wszechstronnej pomocy Wykonawcy Planu.

§3

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Bargłów Kościelny Nr 12/01 z dnia 24 września 2001 roku w sprawie opracowania Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: ug

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Grajewski

Wprowadzający: Tomasz Grajewski

Data wprowadzenia: 2008-07-09

Modyfikujący: Tomasz Grajewski

Data modyfikacji: 2008-07-10

Opublikował: Tomasz Grajewski

Data publikacji: 2008-07-09